PraktykiPWSW w Przemyślu

Dokumenty do pobrania

Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM PPZ

 

 

I.  Dokumenty do wypełnienia przed rozpoczęciem praktyki kursowej:

 

1. Przed rozpoczęciem praktyki kursowej – miesiąc 1:
Skierowanie na praktykę 
Oświadczenie studenta
Do wypełnionych dokumentów należy dołączyć kopię ubezpieczenia NNW i złożyć w sekretariacie. W skierowaniu należy wpisać terminy praktyki umożliwiające wypracowanie 160 godzin.

2. Przed rozpoczęciem praktyki kursowej – miesiąc 2 i 3:
Skierowanie na praktykę
Oświadczenie studenta
Do wypełnionych dokumentów należy dołączyć kopię ubezpieczenia NNW i złożyć w sekretariacie. W skierowaniu należy wpisać terminy praktyki umożliwiające wypracowanie 320 godzin.

Zaświadczenie o zaliczeniu 1. miesiąca praktyki
Oświadczenie uczestnika projektu
Zaświadczenie

Informacja do przelewu świadczeń
Do wypełnionych dokumentów należy dołączyć kopię ubezpieczenia NNW i złożyć w Referacie Praktyk.
Przed rozpoczęciem 2. miesiąca praktyki konieczne jest podpisanie umowy w Referacie Praktyk.

 

II.  Dokumenty wypełniane w trakcie praktyki kursowej

 

Dzienniczek praktyk
Karta pracy praktykanta

Po zakończeniu 2 i 3 miesiąca praktyki wypełniony Dzienniczek praktyk oraz: Zaświadczenie o odbyciu praktyki   i   Decyzję o zaliczeniu praktyki należy złożyć w sekretariacie, natomiast
wypełnioną i podpisaną Kartę pracy student składa w Referacie Praktyk.

 

III. Dokumenty wypełniane przed rozpoczęciem praktyki pilotażowej:

Przed rozpoczęciem praktyki pilotażowej student powinien udać się  do Referatu Praktyk aby przygotować i wypełnić Arkusz PPZ.
Z kolei opiekun praktyki w zakładzie pracy przygotowuje dla studenta Szczegółowy harmonogram PPZ i Szczegółowy program PPZ:
Architektura wnętrz – Szczegółowy harmonogram PPZ
Architektura wnętrz – Szczegółowy program PPZ
Projektowanie graficzne – Szczegółowy harmonogram PPZ
Projektowanie graficzne – Szczegółowy program PPZ
Historia – Szczegółowy harmonogram PPZ
Historia – Szczegółowy program PPZ
Filologia polska – Szczegółowy harmonogram PPZ
Filologia polska – Szczegółowy program PPZ
Filologia angielska – Szczegółowy harmonogram PPZ
Filologia angielska – Szczegółowy program PPZ

Lingwistyka stosowana – Szczegółowy harmonogram PPZ

Lingwistyka stosowana – Szczegółowy program PPZ
Politologia – Szczegółowy harmonogram PPZ
Politologia – Szczegółowy program PPZ

Socjologia – Szczegółowy harmonogram PPZ

Socjologia – Szczegółowy program PPZ

Stosunki międzynarodowe – Szczegółowy harmonogram PPZ

Stosunki międzynarodowe – Szczegółowy program PPZ
Bezpieczeństwo i produkcja żywności – Szczegółowy harmonogram PPZ
Bezpieczeństwo i produkcja żywności – Szczegółowy program PPZ
Inżynieria środowiska – Szczegółowy harmonogram PPZ
Inżynieria środowiska – Szczegółowy program PPZ

Inżynieria transportu i logistyki – Szczegółowy program PPZ

Inżynieria transportu i logistyki – Szczegółowy harmonogram
Mechatronika – Szczegółowy program PPZ
Mechatronika – Szczegółowy harmonogram PPZ

 

III. Dokumenty wypełniane w trakcie praktyki pilotażowej:

 

Karta pracy praktykanta
Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona

Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy)

Kartę pracy student składa w Referacie Praktyk po każdym miesiącu praktyki (160 godzin). Karta musi być podpisana przez opiekuna w zakładzie pracy oraz opiekuna uczelnianego.

IV. Dokumenty wypełniane po zakończeniu praktyki pilotażowej:

Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej

Sprawozdanie, oraz prowadzony w trakcie praktyki pilotażowej Dziennik PPZ student składa do oceny swojemu uczelnianemu opiekunowi praktyki.

UWAGA

Po zakończeniu praktyki w terminie 4 tygodni oraz 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie każdy student uczestniczący w Programie praktyk zawodowych w PWSZ zobowiązany jest do przekazania informacji zgodnie z podpisanym przed rozpoczęcie praktyki „Oświadczeniem uczestnika projektu”. Stosowny druk jest przesyłany do uczestników programu pocztą e-mail.

 

ŚWIADCZENIA MATERIALNE

Studenci PWSW w Przemyślu, którzy biorą udział w Programie praktyk zawodowych w PWSZ otrzymują następujące świadczenia materialne:
– stypendium,
– refundację kosztów dodatkowych poniesionych przez praktykanta,
– refundację kosztów powstających przy prowadzeniu aplikacyjnej pracy dyplomowej.
Zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania świadczeń materialnych dla studentów określa Regulamin świadczeń materialnych dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu uczestniczących w projekcie pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

 

Regulamin świadczeń materialnych PWSW

Wzory wniosków o refundację kosztów:

Wniosek o refundację dodatkowych kosztów
Wniosek o refundację kosztów dojazdów
Wniosek o refundację kosztów pracy aplikacyjnej