PraktykiPWSW w Przemyślu

Praktyki zawodowe

 

 

PRAKTYKI ZAWODOWE – PRZEWODNIK

KIEDY NALEŻY ZREALIZOWAĆ PRAKTYKĘ

Praktyka powinna zostać zrealizowana przed końcem semestru, w którym została wskazana w programie studiów.

 

JAKI WYMIAR GODZIN PRAKTYKI POWINIEN ZOSTAĆ ZREALIZOWANY

Wymiar godzin praktyki dla poszczególnych semestrów w obrębie cyklu kształcenia określa program studiów. Został on podany także w regulaminie praktyk na kierunku oraz harmonogramie praktyk na rok akademicki dostępnym na stronie uczelni: https://praktyki.pwsw.pl/harmonogram-praktyk-rok-akademicki-2021-20.

 

JAK DOKUMENTOWAĆ PRZEBIEG PRAKTYKI – studenci którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 lub później (obecnie 1., 2., 3. rok)

Realizacja praktyki wymaga przygotowania i prowadzenia następującej dokumentacji:
– Oświadczenie instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową,
– Umowa pomiędzy Uczelnią a Instytucją przyjmującą o organizację praktyk zawodowych,
– Oświadczenie o braku kolizji pomiędzy praktyką a zajęciami dydaktycznymi,
– Karta praktyki,
– Indywidualny program praktyki zawodowej,
– Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej (dziennik praktyki).

 

JAK DOKUMENTOWAĆ PRZEBIEG PRAKTYKI – studenci którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej (obecnie 4. rok)

Realizacja praktyki wymaga przygotowania i prowadzenia następującej dokumentacji:
– Wyrażenie zgody Instytucji przyjmującej na odbycie praktyki przez studenta (Skierowanie na praktykę),
– Umowa pomiędzy Uczelnią a Instytucją przyjmującą o organizację praktyk zawodowych,
– Oświadczenie studenta o braku kolizji pomiędzy praktyką a zajęciami dydaktycznymi,
– Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej (dziennik praktyk),
– Zaświadczenie Instytucji przyjmującej o odbyciu praktyki zawodowej studenta wraz z oceną studenta,
– Decyzja o zaliczeniu studenckiej praktyki zawodowej.

 

JAKIE DZIAŁANIA PODJĄĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI – studenci którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 lub później (obecnie 1, 2 ,3 rok)

1.Lektura regulaminu praktyk.
2. Udział w spotkaniach instruktażowych z kierunkowym opiekunem praktyki.
3. Kontakt z wybraną instytucją w celu ustalenia szczegółów praktyki i wypełnienia Oświadczenia instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową/Skierowania na praktykę.
4. Przygotowanie i podpisanie Oświadczenia o braku kolizji pomiędzy praktyką a zajęciami dydaktycznymi.
5. Zaopatrzenie się w ubezpieczenie NNW i inne wymagane na kierunku (informacja w regulaminie praktyk na kierunku) lub przez instytucję przyjmującą.
6. Kontakt z kierunkowym opiekunem praktyki w celu uzyskania potwierdzenia zgodności wybranego miejsca praktyki z kierunkiem studiów i kierunkami uczenia się (podpis kierunkowego opiekuna praktyki na Oświadczeniu instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową).
7. Przekazanie kopii Oświadczenia instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową oraz ubezpieczenia do Działu Nauczania, w którym zostaną przygotowane kolejne dokumenty: Umowa pomiędzy Uczelnią a Instytucją przyjmującą o organizację praktyk zawodowych i Karta praktyki – ponieważ przygotowanie tych dokumentów zajmie kilka dni, kopie Oświadczenia i ubezpieczenia należy złożyć w DNA co najmniej tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.
8. Przygotowanie Indywidualnego programu praktyki zawodowej i przedłożenie go do akceptacji opiekunom praktyki (nie dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej).
9. Odebranie Umowy i Karty praktyki z DNA.
10. Stawienie się w miejscu realizacji praktyki zgodnie z wyznaczonym terminem.

 

JAKIE DZIAŁANIA PODJĄĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI – studenci którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej (obecnie 4 rok)

1.Lektura regulaminu praktyk.
2. Udział w spotkaniach instruktażowych z kierunkowym opiekunem praktyki.
3. Kontakt z wybraną instytucją w celu ustalenia szczegółów praktyki i wypełnienia Wyrażenia zgody Instytucji przyjmującej na odbycie praktyki przez studenta (Skierowania na praktykę) .
4. Przygotowanie i podpisanie Oświadczenia studenta o braku kolizji pomiędzy praktyką a zajęciami dydaktycznymi.
5. Zaopatrzenie się w ubezpieczenie NNW i inne wymagane na kierunku (informacja w regulaminie praktyk na kierunku) lub przez instytucję przyjmującą.
6. Kontakt z kierunkowym opiekunem praktyki w celu uzyskania potwierdzenia zgodności wybranego miejsca praktyki z kierunkiem studiów i kierunkami uczenia się.
7. Przekazanie kopii Wyrażenia zgody (Skierowania) oraz ubezpieczenia do Działu Nauczania, w którym zostanie przygotowana Umowa pomiędzy Uczelnią a Instytucją przyjmującą o organizację praktyk zawodowych– ponieważ przygotowanie dokumentu zajmie kilka dni, kopie Skierowania i ubezpieczenia należy złożyć w DNA co najmniej tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.
8. Odebranie Umowy z DNA.
9. Stawienie się w miejscu realizacji praktyki zgodnie z wyznaczonym terminem.

 

JAKIE DZIAŁANIA PODJĄĆ PO ZAKOŃCZENIU PRAKTYKI

Przekazać komplet uzupełnionych dokumentów kierunkowemu opiekunowi praktyki we wskazanym przez niego terminie (przed zakończeniem semestru, na który przypada zgodnie z programem studiów praktyka).

 

SKĄD MOŻNA POBRAĆ DRUKI

Druki służące do dokumentowania praktyki można pobrać ze strony internetowej uczelni:

https://praktyki.pwsw.pl/praktyki-zawodowe/dokumenty-do-pobrania/
https://praktyki.pwsw.pl/praktyki-zawodowe/architektura-wnetrz/
https://praktyki.pwsw.pl/praktyki-zawodowe/filologia-angielska/
https://praktyki./historia/pwsw.pl/praktyki-zawodowe/
https://praktyki.pwsw.pl/praktyki-zawodowe/projektowanie-graficzne-i-st/
https://praktyki.pwsw.pl/praktyki-zawodowe/projektowanie-graficzne-ii-st/
https://praktyki.pwsw.pl/praktyki-zawodowe/bezpieczenstwo-transgraniczne/
https://praktyki.pwsw.pl/praktyki-zawodowe/socjologia/
https://praktyki.pwsw.pl/praktyki-zawodowe/stosunki-miedzynarodowe/
https://praktyki.pwsw.pl/praktyki-zawodowe/stosunki-transgraniczne-ii-st/
https://praktyki.pwsw.pl/praktyki-zawodowe/inzynieria-produkcji-kosmetykow-i-suplementow/
https://praktyki.pwsw.pl/praktyki-zawodowe/inzynieria-transportu-i-logistyki/
https://praktyki.pwsw.pl/praktyki-zawodowe/mechatronika/
https://praktyki.pwsw.pl/praktyki-zawodowe/inteligentne-technologi/

DO KOGO ZWRÓCIĆ SIĘ Z PYTANIAMI W SPRAWIE PRAKTYKI

– Kierunkowy opiekun praktyk
– pracownik Działu Nauczania (kontakt: https://praktyki.pwsw.pl/kontakt/)
– Dyrektor instytutu

 

Harmonogram praktyk – rok akademicki 2021/2022

 

Instytut Kierunek, rok studiów Semestr zimowy  Semestr letni
Instytut Humanistyczno – Atrystyczny architektura wnętrz, rok 1   180 godzin
architektura wnętrz, rok 2   300 godzin
architektura wnętrz, rok 3   330 godzin
filologia angielska, rok 2   400 godzin
filologia angielska, rok 3   480 godzin 
historia, rok 2 240 godzin 160 godzin
historia, rok 3 80 godzin 480 godzin 
projektowanie graficzne I st., rok 1   120 godzin
projektowanie graficzne I st., rok 2 120 godzin (praktyka projektowa) 100 godzin (praktyka projektowa),
200 godzin 
projektowanie graficzne I st., rok 3 150 godzin (praktyka projektowa) 150 godzin (praktyka projektowa)
projektowanie graficzne II st., rok 1   180 godzin
projektowanie graficzne II st., rok 2 90 godzin (praktyka projektowa) 120 godzin
Instytut Nauk Technicznych bezpieczeństwo i produkcja żywności, rok 2   320 godzin 
bezpieczeństwo i produkcja żywności, rok 3   330 godzin
bezpieczeństwo i produkcja żywności, rok 4 180 godzin  
inteligentne technologie II st., rok 1 160 godzin 320 godzin 
inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów, rok 3 320 godzin 320 godzin 
inżynieria transportu i logistyki, rok 4   480 godzin 
mechatronika, rok 3 320 godzin 320 godzin 
Instytut Nauk Społecznych
i Ochrony Zdrowia
bezpieczeństwo transgraniczne, rok 2 160 godzin 160 godzin
bezpieczeństwo transgraniczne, rok 3 160 godzin 480 godzin 
socjologia, rok 3 360 godzin 360 godzin
stosunki międzynarodowe, rok 1   240 godzin
stosunki międzynarodowe, rok 3 120 godzin 120 godzin
stosunki transgraniczne II st., rok 2   480 godzin