PraktykiPWSW w Przemyślu

22 stycznia 2019

OGŁOSZENIE. NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY studentów SOCJOLOGII do programu płatnych praktyk zawodowych


Przemyśl, 22 stycznia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Nabór uzupełniający studentów do programu płatnych praktyk zawodowych

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska ogłasza nabór uzupełniający studentów socjologii na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I. Informacje o projekcie

 

Nabór ma na celu wyłonienie 12 studentów  socjologii, którzy odbędą sześciomiesięczną praktykę zawodową składającą się z praktyki kursowej (przewidzianej przez program kierunku) oraz dodatkowej praktyki pilotażowej. Praktyka w łącznym wymiarze sześciu miesięcy odbędzie się w terminie do 31 sierpnia 2019 roku. Dokładny termin odbywania praktyki zostanie ustalony pomiędzy studentem, uczelnią oraz zakładem pracy wyłonionym jako miejsce odbywania praktyki.

Studenci socjologii będą odbywać praktykę w następujących instytucjach:

 

Nazwa firmy/instytucji Adres Maksymalna liczba miejsc dla praktykantów
Komenda Miejska Policji w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Bohaterów Getta 1 1
Straż Miejska w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 8 2
Urząd Gminy w Fredropolu 37-734 Fredropol, Fredropol 15 2

Krótka informacja o projekcie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.Studenci zakwalifikowani do projektu otrzymają stypendium za nie więcej niż  5 pełnych miesięcy odbytej praktyki, w wysokości 2300,60 PLN miesięcznie, począwszy od 2 miesiąca. Do pobierania stypendium uprawnieni są wyłącznie studenci, którzy w momencie rozpoczęcia 2 miesiąca praktyki mieli zaliczony 1 rok studiów.

 

II. Kryteria wyboru

1. Komisja powołana zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie rekrutacji dokona wyboru studentów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryterium 1: Średnia ocen ze studiów. Waga  w stosunku do oceny końcowej: 70 %

Kryterium 2: Ocena kompetencji zawodowych studenta na podstawie załączonych do wniosku prac oraz rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją. Waga w stosunku do oceny końcowej:  30 %

2. Szczegółowy opis trybu oceniania i kwalifikacji do udziału w Projekcie zostały opisane w Regulaminie rekrutacji który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

III. Warunki uczestnictwa w naborze

 

1.  W naborze mogą uczestniczyć studenci socjologii, którzy:

– spełniają warunki opisane § 4, p. 1 Regulaminu rekrutacji, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

– złożą w terminie kompletnie wypełniony i podpisany wniosek o udział w projekcie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;

– dołączą do wniosku o udział w projekcie napisany przez siebie esej na temat: „Współczesne zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego”;

– wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w terminie wyznaczonym przez komisję.

2. Rozmowa kwalifikacyjna będzie miała na celu zdiagnozowanie poziomu kompetencji przydatnych w środowisku pracy, nabytych przez studenta w trakcie dotychczasowych studiów w PWSW.

3. Do projektu w pierwszej kolejności będą kwalifikowani studenci trzeciego roku.

 

IV. Termin składania wniosków

 

Wniosek o udział w projekcie należy:

– w formie papierowej dostarczyć do Biura Projektu (Pałac Lubomirskich, parter, pokój 14, ul Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, tel. 16 735 52 06), w terminie do 29 stycznia 2019 roku do godz 15.00 ;

– w formie elektronicznej przysłać na adres uczelnianego koordynatora programu praktyk: jan.zieba@pwsw.pl

 

V. Załączniki

 

Załączniki do pobrania:

  1. Wniosek studenta, (wersja edytowalna wniosku);
  2. Krótki opis projektu;
  3. Regulamin rekrutacji studentów PWSW do udziału w „Programie  praktyk zawodowych w PWSZ”;
  4. Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej.