Referat praktykPWSW w Przemyślu

4 grudnia 2018

OGŁOSZENIE. NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY studentów MECHATRONIKI do programu płatnych praktyk zawodowych


Przemyśl, 4 grudnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Nabór studentów do programu płatnych praktyk zawodowych

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska ogłasza nabór uzupełniający studentów mechatroniki na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I. Informacje o projekcie

 

Nabór ma na celu wyłonienie 2 studentów mechatroniki, którzy odbędą sześciomiesięczną praktykę zawodową składającą się z praktyki kursowej (przewidzianej przez program kierunku) oraz dodatkowej praktyki pilotażowej. Praktyka w łącznym wymiarze sześciu miesięcy odbędzie się w terminie do 31 sierpnia 2019 roku. Dokładny termin odbywania praktyki zostanie ustalony pomiędzy studentem, uczelnią oraz zakładem pracy wyłonionym jako miejsce odbywania praktyki.

Studenci mechatroniki będą odbywać praktykę w następujących instytucjach:

 

Nazwa firmy/instytucji Adres Maksymalna liczba miejsc dla praktykantów
Auto-Serwis 37-700 Przemyśl, ul. Dolińskiego 21 1
FIBRIS S.A. 37-700 Przemyśl, ul. Ofiar Katynia 17 1
Lech Auto Naprawa 37-716 Orły, Duńkowiczki 205 2
PP-U LASO 37-700 Przemyśl, Krówniki 9 2
WidiArt Sp. z o.o.  37-700 Przemyśl, Lwowska 52 2

Krótka informacja o projekcie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.Studenci zakwalifikowani do projektu otrzymają stypendium za nie więcej niż  5 pełnych miesięcy odbytej praktyki, w wysokości 2300,60 PLN miesięcznie, począwszy od 2 miesiąca. Do pobierania stypendium uprawnieni są wyłącznie studenci, którzy w momencie rozpoczęcia 2 miesiąca praktyki mieli zaliczony 1 rok studiów.

 

II. Kryteria wyboru

1. Komisja powołana zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie rekrutacji dokona wyboru studentów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryterium 1: Średnia ocen ze studiów. Waga  w stosunku do oceny końcowej: 70 %

Kryterium 2: Ocena kompetencji zawodowych studenta na podstawie załączonych do wniosku prac oraz rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją. Waga w stosunku do oceny końcowej:  30 %

2. Szczegółowy opis trybu oceniania i kwalifikacji do udziału w Projekcie zostały opisane w Regulaminie rekrutacji który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

III. Warunki uczestnictwa w naborze

 

1.  W naborze mogą uczestniczyć studenci mechatroniki, którzy:

– spełniają warunki opisane § 4, p. 1 Regulaminu rekrutacji, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

– złożą w terminie kompletnie wypełniony i podpisany wniosek o udział w projekcie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;

– dołączą do wniosku o udział w projekcie przygotowany przez siebie projekt inżynierski na bazie programu CAD;

– wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w terminie wyznaczonym przez komisję.

2. Rozmowa kwalifikacyjna będzie miała na celu zdiagnozowanie poziomu kompetencji przydatnych w środowisku pracy, nabytych przez studenta w trakcie dotychczasowych studiów w PWSW.

 

IV. Termin składania wniosków

 

Wniosek o udział w projekcie należy:

– w formie papierowej dostarczyć do Biura Projektu (Pałac Lubomirskich, parter, pokój 14, ul Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, tel. 16 735 52 06), w terminie do 12 grudnia 2018 roku do godz 15.00 ;

– w formie elektronicznej przysłać na adres uczelnianego koordynatora programu praktyk: jan.zieba@pwsw.pl

 

V. Załączniki

 

Załączniki do pobrania:

  1. Wniosek studenta, (wersja edytowalna wniosku);
  2. Krótki opis projektu;
  3. Regulamin rekrutacji studentów PWSW do udziału w „Programie  praktyk zawodowych w PWSZ”;
  4. Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej.