PraktykiPWSW w Przemyślu

4 grudnia 2018

OGŁOSZENIE. NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY studentów INŻYNIERII TRANSPORTU I LOGISTYKI do programu płatnych praktyk zawodowych


Przemyśl, 4 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE

Nabór studentów do programu płatnych praktyk zawodowych

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska ogłasza nabór  studentów inżynierii transportu i logistyki na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Informacje o projekcie

 

Nabór ma na celu wyłonienie 12 studentów inżynierii transportu i logistyki, którzy odbędą sześciomiesięczną praktykę zawodową składającą się z praktyki kursowej (przewidzianej przez program kierunku) oraz dodatkowej praktyki pilotażowej. Praktyka w łącznym wymiarze sześciu miesięcy odbędzie się w terminie do 31 sierpnia 2019 roku. Dokładny termin odbywania praktyki zostanie ustalony pomiędzy studentem, uczelnią oraz zakładem pracy wyłonionym jako miejsce odbywania praktyki.

Studenci inżynierii transportu i logistyki, będą odbywać praktykę w następujących instytucjach:

 

Nazwa firmy/instytucji Adres maksymalna liczba miejsc dla praktykantów
Aeroklub Ziemi Jarosławskiej 37-543 Laszki, Lądowisko Laszki  8
ART-POL-BIS A. Szmigielski i wspólnicy 37-700 Przemyśl, ul. Ofiar Katynia 11 4
Biuro Turystyki Albatros 37-700 Przemyśl, ul. Ofiar Katynia 26 2
Stowarzyszenie Linia 102.pl 37-700 Przemyśl, Rynek 5 4

Studenci zakwalifikowani do projektu otrzymają stypendium za nie więcej niż  5 pełnych miesięcy odbytej praktyki, w wysokości 2300,60 PLN miesięcznie, począwszy od 2 miesiąca. Do pobierania stypendium uprawnieni są wyłącznie studenci, którzy w momencie rozpoczęcia 2 miesiąca praktyki mieli zaliczony 1 rok studiów.

Krótka informacja o projekcie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

II. Kryteria wyboru

 

 1.  Komisja powołana zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie rekrutacji dokona wyboru studentów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryterium 1: Średnia ocen ze studiów. Waga  w stosunku do oceny końcowej: 70 %

Kryterium 2: Ocena kompetencji zawodowych studenta na podstawie załączonych do wniosku prac oraz rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją. Waga w stosunku do oceny końcowej:  30 %

 1. Szczegółowy opis trybu oceniania i kwalifikacji do udziału w Projekcie zostały opisane w Regulaminie rekrutacji który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

III. Warunki uczestnictwa w naborze

 

1.  W naborze mogą uczestniczyć studenci inżynierii transportu i logistyki, którzy:

– spełniają warunki opisane § 4, p. 1 Regulaminu rekrutacji, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

– złożą w terminie kompletnie wypełniony i podpisany wniosek o udział w projekcie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;

– dołączą do wniosku o udział w projekcie przygotowaną przez siebie pisemną pracę, w której przedstawią obszary własnych zainteresowań, jakie chcieliby rozwinąć w przedsiębiorstwie. W pracy należy zaproponować koncepcję/usprawnienie logistyczne, techniczne lub organizacyjne dowolnego procesu m.in. w zakresie:

 • zarządzania (administracja, kierowanie, komunikacja między ludźmi);
 • decyzji (realizacja umów i porozumień handlowych);
 • pracy (magazynowanie, zapasy, infrastruktura, opakowania);
 • transportu i komunikacji (transport daleki i bliski);
 • innego obszaru (zgodnie z programem studiów i własnymi zainteresowaniami).

– wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w terminie wyznaczonym przez komisję.

2. Rozmowa kwalifikacyjna będzie miała na celu zdiagnozowanie poziomu kompetencji przydatnych w środowisku pracy, nabytych przez studenta w trakcie dotychczasowych studiów w PWSW.

3. Do projektu w pierwszej kolejności będą kwalifikowani studenci czwartego roku.

 

IV. Termin składania wniosków

 

Wniosek o udział w projekcie należy:

– w formie papierowej dostarczyć do Biura Projektu (Pałac Lubomirskich, parter, pokój 14, ul Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, tel. 16 735 52 06), w terminie do 12 grudnia 2018 roku do godz 15.00 ;

– w formie elektronicznej przysłać na adres uczelnianego koordynatora programu praktyk: jan.zieba@pwsw.pl

 

V. Załączniki

 

Załączniki do pobrania:

 1. Wniosek studenta, (wersja edytowalna wniosku);
 2. Krótki opis projektu;
 3. Regulamin rekrutacji studentów PWSW do udziału w „Programie  praktyk zawodowych w PWSZ”;
 4. Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej.