PraktykiPWSW w Przemyślu

6 grudnia 2017

OGŁOSZENIE. Nabór uzupełniający studentów Filologii angielskiej do „Programu praktyk zawodowych w PWSZ”


Przemyśl, 6 grudnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

Nabór uzupełniający studentów Filologii angielskiej do programu płatnych praktyk zawodowych

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ogłasza nabór uzupełniający studentów II roku Filologii angielskiej na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I. Informacje o projekcie

 

Nabór ma na celu wyłonienie 4 studentów Filologii angielskiej PWSW, którzy odbędą sześciomiesięczną praktykę zawodową składającą się z praktyki kursowej (przewidzianej przez program kierunku) oraz dodatkowej praktyki pilotażowej. Praktyka w łącznym wymiarze sześciu miesięcy odbędzie się w terminie do 30 września 2018 roku. Dokładny termin odbywania praktyki zostanie ustalony pomiędzy studentem, uczelnią oraz zakładem pracy wyłonionym jako miejsce odbywania praktyki.

Studenci Filologii angielskiej będą odbywać praktykę w następujących instytucjach (w nawiasach maksymalna liczba studentów, która może być przyjęta w danej instytucji):

Biuro Podróży Świat Urlopów, ul. Brudzewskiego 1, 37-700 Przemyśl (3);
Biuro Turystyki „Albatros”, Zygmunt Ziober, ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl (1);
Hotel Arłamów S.A., Arłamów 1, 38-700 Ustrzyki Dolne (3);
Południowo Wschodni Instytut Naukowy, ul. Grodzka 3, 37-700 Przemyśl (1).

Studenci zakwalifikowani do projektu otrzymają stypendium za 5 pełnych miesięcy odbytej praktyki, w wysokości 2300,60 PLN miesięcznie, począwszy od 2 miesiąca. Do pobierania stypendium uprawnieni są wyłącznie studenci, którzy w momencie rozpoczęcia 2 miesiąca praktyki mieli zaliczony 1 rok studiów.

Krótka informacja o projekcie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

II. Kryteria wyboru

 

1. Komisja powołana zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie rekrutacji dokona wyboru studentów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryterium 1: Średnia ocen ze studiów. Waga w stosunku do oceny końcowej: 70 %Kryterium 2: Ocena kompetencji zawodowych studenta na podstawie załączonych do wniosku prac oraz rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją. Waga w stosunku do oceny końcowej: 30 %

2. Szczegółowy opis trybu oceniania i kwalifikacji do udziału w Projekcie zostały opisane w Regulaminie rekrutacji który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

III. Warunki uczestnictwa w naborze

 

1. W naborze mogą uczestniczyć studenci II roku Filologii angielskiej PWSW, którzy:

– złożą w terminie kompletnie wypełniony i podpisany wniosek o udział w projekcie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;- dołączą do wniosku o udział w projekcie przygotowane przez siebie pisemne tłumaczenie dowolnego tekstu na język angielski;- wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w terminie wyznaczonym przez komisję.

2. Rozmowa kwalifikacyjna będzie miała na celu zdiagnozowanie poziomu kompetencji przydatnych w środowisku pracy nabytych przez studenta w trakcie dotychczasowych studiów w PWSW.

 

IV. Termin składania wniosków

 

Wniosek o udział w projekcie należy:

– w formie papierowej dostarczyć  w terminie do 14 grudnia 2017 roku do godz 15.00 do  Biura Projektu (Pałac Lubomirskich, ul. Książąt Lubomirskich 6, parter, pok. 14, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 735 52 06);

– w formie elektronicznej przysłać na adres uczelnianego koordynatora programu praktyk: jan.zieba@pwsw.pl

 

V. Załączniki

Załączniki do pobrania (na stronie www.praktyki.pwsw.pl):

  1. Wniosek o udział w projekcie;
  2. Krótki opis projektu;
  3. Regulamin rekrutacji studentów PWSW do udziału w „Programie praktyk zawodowych w PWSZ”;
  4. Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku Filologia angielska ;