PraktykiPWSW w Przemyślu

14 grudnia 2017

OGŁOSZENIE. Nabór uzupełniający do programu płatnych praktyk zawodowych dla studentów INŻYNIERII ŚRODOWISKA


Przemyśl, 14 grudnia 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Nabór uzupełniający do programu płatnych praktyk zawodowych dla studentów
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska ogłasza nabór uzupełniający studentów II i III roku Inżynierii środowiska na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I. Informacje o projekcie

 

Nabór ma na celu wyłonienie jednego studenta Inżynierii środowiska PWSW, który odbędzie sześciomiesięczną praktykę zawodową składającą się z praktyki kursowej (przewidzianej przez program kierunku) oraz dodatkowej praktyki pilotażowej. Praktyka w łącznym wymiarze sześciu miesięcy odbędzie się w terminie do 30 czerwca 2018 roku. Dokładny termin odbywania praktyki zostanie ustalony pomiędzy studentem, uczelnią oraz zakładem pracy wyłonionym jako miejsce odbywania praktyki.

 

Dla studentów Inżynierii środowiska miejscem odbywania praktyki będzie:

Urząd Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl.

 

Student zakwalifikowany do projektu otrzyma stypendium za 5 pełnych miesięcy odbytej praktyki, w wysokości 2300,60 PLN miesięcznie, począwszy od 2 miesiąca.

Krótka informacja o projekcie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

II. Kryteria wyboru

 

1. Powołana przez Rektora komisja dokona wyboru studentów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 

Kryterium 1: Średnia ocen ze studiów. Waga w stosunku do oceny końcowej: 70 %

 

Kryterium 2: Ocena kompetencji zawodowych studenta na podstawie załączonych do wniosku prac oraz rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją. Waga w stosunku do oceny końcowej: 30 %

 

2. Szczegółowy opis trybu oceniania i kwalifikacji do udziału w Projekcie zostały opisane w Regulaminie rekrutacji który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

III. Warunki uczestnictwa w naborze

 

1.  W naborze mogą uczestniczyć studenci II roku Inżynierii środowiska PWSW, którzy:

– złożą w terminie kompletnie wypełniony i podpisany wniosek o udział w projekcie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;

– dołączą do wniosku formie pisemnej opracowany przez siebie (do wyboru):

  • projekt instalacji sanitarnej lub urządzenia stacji uzdatniania wody (rysunek techniczny wraz z obliczeniami),
  • projekt techniczny zawierający elementy projektu drogowego (obejmujący wykonanie pomiarów geodezyjnych, przygotowanie planu sytuacyjno-wysokościowego, wykonanie projekt fragmentu sieci wodociągowej/kanalizacyjnej)

– wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w terminie wyznaczonym przez komisję

2. Tematyka rozmowy kwalifikacyjnej pokrywa się z listą mini zadań zawodowych zawartą w dokumencie:„Zakładane efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej na Inżynierii środowiska PWSW i odniesienie ich do modelowych efektów kształcenia dla praktyki kursowej i pilotażowej”, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. Termin składania wniosków

 

Wniosek o udział w projekcie należy:

– w formie papierowej dostarczyć  w terminie do 21 grudnia 2017 roku do godz 15.00 do  Biura Projektu (Pałac Lubomirskich, ul. Książąt Lubomirskich 6, parter, pok. 14, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 735 52 06);

– w formie elektronicznej przysłać na adres uczelnianego koordynatora programu praktyk: jan.zieba@pwsw.pl

 

V. Załączniki

 

Załączniki do pobrania (na stronie www.pwsw.pl):

  1. Wniosek o udział w projekcie;
  2. Krótki opis projektu;
  3. Regulamin rekrutacji studentów PWSW do udziału w „Programie praktyk zawodowych w PWSZ”;
  4. Regulamin sześciomiesięcznej praktyki zawodowej na kierunku Inżynieria środowisk;
  5. Zakładane efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej na kierunku Inżynieria środowiska PWSW i odniesienie ich do modelowych efektów kształcenia, efektów dla praktyki kursowej i pilotażowej.