PraktykiPWSW w Przemyślu

18 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE. Nabór uzupełniający do programu płatnych praktyk zawodowych dla studentów ARCHITEKTURY WNĘTRZ


Przemyśl, 18 kwietnia 2018 r.

 

Nabór uzupełniający studentów do programu płatnych praktyk zawodowych

(II umowa – MNiSW/2017/13/DIR/W/PWSZ 2)

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ogłasza nabór uzupełniający studentów II i III roku Architektury wnętrz na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Informacje o projekcie

Nabór ma na celu wyłonienie 1 studenta Architektury wnętrz PWSW, który odbędzie sześciomiesięczną praktykę zawodową składającą się z praktyki kursowej (przewidzianej przez program kierunku) oraz dodatkowej praktyki pilotażowej. Praktyka w łącznym wymiarze sześciu miesięcy odbędzie się w terminie do 30 września 2018 roku. Dokładny termin odbywania praktyki zostanie ustalony pomiędzy studentem, uczelnią oraz zakładem pracy wyłonionym jako miejsce odbywania praktyki.

Student Architektury wnętrz będzie odbywać praktykę w następujących instytucjach (w nawiasach maksymalna liczba studentów, która może być przyjęta w danej instytucji):

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Pl. Płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl (2);

Student zakwalifikowany do projektu otrzyma stypendium za 5 pełnych miesięcy odbytej praktyki, w wysokości 2300,60 PLN miesięcznie, począwszy od 2 miesiąca. Do pobierania stypendium uprawnieni są wyłącznie studenci, którzy w momencie rozpoczęcia 2 miesiąca praktyki mieli zaliczony 1 rok studiów.

Krótka informacja o projekcie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

II. Kryteria wyboru

1. Komisja powołana zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie rekrutacji dokona wyboru studentów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryterium 1: Średnia ocen ze studiów. Waga w stosunku do oceny końcowej: 70 %

Kryterium 2: Ocena kompetencji zawodowych studenta na podstawie załączonych do wniosku prac oraz rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją. Waga w stosunku do oceny końcowej: 30 %

2. Szczegółowy opis trybu oceniania i kwalifikacji do udziału w Projekcie zostały opisane w Regulaminie rekrutacji który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

III. Warunki uczestnictwa w naborze

1. W naborze mogą uczestniczyć studenci II i III roku Architektury wnętrz PWSW, którzy:

– złożą w terminie kompletnie wypełniony i podpisany wniosek o udział w projekcie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;

– dołączą do wniosku o udział w projekcie portfolio prezentujące wybrane prace projektowe, wykonane w toku studiów (min. 5 projektów). Forma portfolio: plik cyfrowy (np. pdf, pps, jpg itp.);

– wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w terminie wyznaczonym przez komisję.

2. Rozmowa kwalifikacyjna będzie miała na celu zdiagnozowanie poziomu kompetencji przydatnych w środowisku pracy nabytych przez studenta w trakcie dotychczasowych studiów w PWSW.

IV. Termin składania wniosków

Wniosek o udział w projekcie należy:

– w formie papierowej dostarczyć do Akademickiego Biura Karier w terminie do 24 kwietnia 2018 roku do godz 15.00 do Referatu Praktyk PWSW (Pałac Lubomirskich, ul.Książąt Lubomirskich 6, parter, pok. 14, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 735 52 06);

– w formie elektronicznej przysłać na adres uczelnianego koordynatora programu praktyk: jan.zieba@pwsw.pl

 

V. Załączniki

Załączniki do pobrania (na stronie www.pwsw.pl):