PraktykiPWSW w Przemyślu

15 lutego 2018

OGŁOSZENIE. Nabór uzupełniający do programu płatnych praktyk dla studentów STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH


Przemyśl, 15 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE

Nabór studentów Stosunków międzynarodowych do programu płatnych praktyk zawodowych

(II umowa – MNiSW/2017/13/DIR/W/PWSZ 2)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ogłasza nabór studentów II roku Stosunków międzynarodowychna praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Informacje o projekcie

Nabór ma na celu wyłonienie 5 studentów Stosunków międzynarodowych PWSW, którzy odbędą sześciomiesięczną praktykę zawodową składającą się z praktyki kursowej (przewidzianej przez program kierunku) oraz dodatkowej praktyki pilotażowej. Praktyka w łącznym wymiarze sześciu miesięcy odbędzie się w terminie do 30 września 2018 roku. Dokładny termin odbywania praktyki zostanie ustalony pomiędzy studentem, uczelnią oraz zakładem pracy wyłonionym jako miejsce odbywania praktyki.

Studenci Stosunków międzynarodowych będą odbywać praktykę w następujących instytucjach (w nawiasach maksymalna liczba studentów, która może być przyjęta w danej instytucji):

Biuro Poselskie Wojciecha Bakuna, Wyb. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 37-700 Przemyśl (2);

Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej ZSS NMP, Prałkowce 231, 37-700 Przemyśl (3);

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, ul. Solec 85, 00-382 Warszawa (2);

Południowo Wschodni Instytut Naukowy, ul. Grodzka 3, 37-700 Przemyśl (1);

Hotel Accademia, WybrzeżeMarszałłka Józefa Piłsudskiego 4, 37-700 Przemyśl (1)

Studenci zakwalifikowani do projektu otrzymają stypendium za 5 pełnych miesięcy odbytej praktyki, w wysokości 2300,60 PLN miesięcznie, począwszy od 2 miesiąca. Do pobierania stypendium uprawnieni są wyłącznie studenci, którzy w momencie rozpoczęcia 2 miesiąca praktyki mieli zaliczony 1 rok studiów.

Krótka informacja o projekcie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

II. Kryteria wyboru

1. Komisja powołana zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie rekrutacji dokona wyboru studentów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryterium 1: Średnia ocen ze studiów. Waga w stosunku do oceny końcowej: 70 %

Kryterium 2: Ocena kompetencji zawodowych studenta na podstawie załączonych do wniosku prac oraz rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją. Waga w stosunku do oceny końcowej: 30 %

2. Szczegółowy opis trybu oceniania i kwalifikacji do udziału w Projekcie zostały opisane w Regulaminie rekrutacji który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

III. Warunki uczestnictwa w naborze

1. W naborze mogą uczestniczyć studenci I roku Stosunków międzynarodowych PWSW, którzy:

– złożą w terminie kompletnie wypełniony i podpisany wniosek o udział w projekcie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;

– dołączą do wniosku o udział w projekcie napisany przez siebie esej na temat: „Polska polityka zagraniczna w XXI wieku cele i założenia”;

– wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w terminie wyznaczonym przez komisję.

2. Rozmowa kwalifikacyja będzie miała na celu zdiagnozowanie poziomu kompetencji przydatnych w środowisku pracy nabytych przez studenta w trakcie dotychczasowych studiów w PWSW.

IV. Termin składania wniosków

Wniosek o udział w projekcie należy:

– w formie papierowej dostarczyć w terminie do 23 lutego 2018 roku do godz. 15.00 do Referatu Praktyk (ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pok. 14 w Pałacu, tel.: 16 735 52 06);

– w formie elektronicznej przysłać na adres uczelnianego koordynatora programu praktyk: jan.zieba@pwsw.pl

 

V. Załączniki

 

Załączniki do pobrania:

  1. Wniosek studenta o udział w projekcie;
  2. Krótki opis projektu;
  3. Regulamin rekrutacji studentów PWSW do udziału w „Programie praktyk zawodowych w PWSZ”;
  4. Regulamin praktyki pilotażowej na kierunku Stosunki międzynarodowe.