PraktykiPWSW w Przemyślu

17 lutego 2018

OGŁOSZENIE. Nabór uzupełniający do programu płatnych praktyk dla studentów SOCJOLOGII


Przemyśl, 16 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE

Nabór studentów Socjologii do programu płatnych praktyk zawodowych

(II umowa – MNiSW/2017/13/DIR/W/PWSZ 2)

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ogłasza nabór studentów II roku Socjologii na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I. Informacje o projekcie

 

Nabór ma na celu wyłonienie 4 studentów II roku Socjologii, którzy odbędą sześciomiesięczną praktykę zawodową składającą sie z praktyki kursowej (przewidzianej przez program kierunku) oraz dodatkowej praktyki pilotażowej. Praktyka w łącznym wymiarze sześciu miesięcy odbędzie się w terminie do 30 września 2018 roku. Dokładny termin odbywania praktyki zostanie ustalony pomiędzy studentem, uczelnią oraz zakładem pracy wyłonionym jako miejsce odbywania praktyki.

Studenci Socjologii mogą odbywać praktykę w (w nawiasie maksymalna liczba studentów, która może być przyjęta w danej instytucji):

Komenda Miejska Policji w Przemyślu, ul. Bohaterów Getta 1, 37-700 Przemyśl (4):

Urząd Gminy w Dubiecku, ul Przemyska 10, 37-750 Dubiecko (1).

Studenci zakwalifikowani do projektu otrzymają stypendium za 5 pełnych miesięcy odbytej praktyki, w wysokości 2300,60 PLN miesięcznie, począwszy od 2 miesiąca.

Krótka informacja o projekcie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

II. Kryteria wyboru

1. Powołana przez Rektora komisja dokona wyboru studentów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryterium 1: Średnia ocen ze studiów. Waga w stosunku do oceny końcowej: 70 %

Kryterium 2: Ocena kompetencji zawodowych studenta na podstawie załączonych do wniosku prac oraz rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją. Waga w stosunku do oceny końcowej: 30 %

2. Szczegółowy opis trybu oceniania i kwalifikacji do udziału w Projekcie zostały opisane w Regulaminie rekrutacji który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

III. Warunki uczestnictwa w naborze

1. W naborze mogą uczestniczyć studenci II roku Socjologii PWSW, którzy:

– złożą w terminie kompletnie wypełniony i podpisany wniosek o udział w projekcie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;

– dołączą do wniosku o udział w projekcie napisany przez siebie esej na temat: „Współczesne zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego”;

– wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w terminie wyznaczonym przez komisję.

2. Rozmowa kwalifikacyja będzie miała na celu zdiagnozowanie poziomu kompetencji przydatnych w środowisku pracy nabytych przez studenta w trakcie dotychczasowych studiów w PWSW.

IV. Termin składania wniosków

Wniosek o udział w projekcie należy:

– w formie papierowej dostarczyć w terminie do 26 lutego 2018 roku do godz. 15.00 do Referatu Praktyk (ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pok. 14 w Pałacu, tel.: 16 735 52 06);

– w formie elektronicznej przysłać na adres uczelnianego koordynatora programu praktyk: jan.zieba@pwsw.pl

V. Załączniki

Załączniki do pobrania:

  1. Wniosek studenta o udział w projekcie;
  2. Krótki opis projektu;
  3. Regulamin rekrutacji studentów PWSW do udziału w „Programie praktyk zawodowych w PWSZ”;
  4. Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku Socjologia.