PraktykiPWSW w Przemyślu

12 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE. Nabór uzupełniający do programu płatnych praktyk dla studentów MECHATRONIKI


Przemyśl, 12 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE

Nabór studentów Mechatroniki do programu płatnych praktyk zawodowych

(II umowa – MNiSW/2017/13/DIR/W/PWSZ 2)

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska ogłasza nabór studentów II i III roku Mechatroniki na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I. Informacje o projekcie

 

Nabór ma na celu wyłonienie 2 studentów II i III roku Mechatroniki PWSW, którzy odbędą sześciomiesięczną praktykę zawodową składającą się z praktyki kursowej (przewidzianej przez program kierunku) oraz dodatkowej praktyki pilotażowej. W sytuacji, gdy studenci z jednego rocznika złożą mniej wniosków o udział w praktykach, zakwalifikowana zostanie odpowiednio większa liczba studentów drugiego rocznika. Praktyka w łącznym wymiarze sześciu miesięcy odbędzie się w terminie do 30 września 2018 roku. Dokładny termin odbywania praktyki zostanie ustalony pomiędzy studentem, uczelnią oraz zakładem pracy wyłonionym jako miejsce odbywania praktyki.

 

Studenci Mechatroniki będą odbywać praktykę w następujących instytucjach (w nawiasach maksymalna liczba studentów, która może być przyjęta w danej instytucji):

 

FIBRIS S.A., ul. Ofiar Katynia 17, 37-700 Przemyśl (1);

Hotel Arłamów S.A., Arłamów 1, 38-700 Ustrzyki Dolne (2);

MK-AUTO, Mirosław Kocur, ul. 29 Listopada 12, 37-700 Przemyśl (2);

ZETO Rzeszów, Al. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów (1);

 

Studenci zakwalifikowani do projektu otrzymają stypendium za 5 pełnych miesięcy odbytej praktyki, w wysokości 2300,60 PLN miesięcznie, począwszy od 2 miesiąca. Do pobierania stypendium uprawnieni są wyłącznie studenci, którzy w momencie rozpoczęcia 2 miesiąca praktyki mieli zaliczony 1 rok studiów.

Krótka informacja o projekcie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

II. Kryteria wyboru

1. Komisja powołana zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie rekrutacji dokona wyboru studentów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryterium 1: Średnia ocen ze studiów. Waga w stosunku do oceny końcowej: 70 %

Kryterium 2: Ocena kompetencji zawodowych studenta na podstawie załączonych do wniosku prac oraz rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją. Waga w stosunku do oceny końcowej: 30 %

2. Szczegółowy opis trybu oceniania i kwalifikacji do udziału w Projekcie zostały opisane w Regulaminie rekrutacji który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

III. Warunki uczestnictwa w naborze

 

1. W naborze mogą uczestniczyć studenci I i II roku Mechatroniki  PWSW, którzy:

– złożą w terminie kompletnie wypełniony i podpisany wniosek o udział w projekcie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;

– dołączą do wniosku o udział w projekcie przygotowany przez siebie projekt inżynierski na bazie programu CAD.;

– wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w terminie wyznaczonym przez komisję.

2. Rozmowa kwalifikacyjna będzie miała na celu zdiagnozowanie poziomu kompetencji przydatnych w środowisku pracy nabytych przez studenta w trakcie dotychczasowych studiów w PWSW.

 

IV. Termin składania wniosków

Wniosek o udział w projekcie należy:

– w formie papierowej dostarczyć w terminie do 19 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00 do Referatu Praktyk (ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pok. 14 w Pałacu, tel.: 16 735 52 06);

– w formie elektronicznej przysłać na adres uczelnianego koordynatora programu praktyk: jan.zieba@pwsw.pl

 

V. Załączniki

 

Załączniki do pobrania (na stronie www.pwsw.pl):

  1. Wniosek studenta o udział w projekcie;
  2. Krótki opis projektu;
  3. Regulamin rekrutacji studentów PWSW do udziału w „Programie praktyk zawodowych w PWSZ”;
  4. Regulamin praktyki pilotażowej na kierunku Mechatronika.