PraktykiPWSW w Przemyślu

23 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE. Nabór uzupełniający dla partnerów PWSW przy realizacji programu płatnych praktyk zawodowych dla studentów


 

Przemyśl, 23 kwietnia 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM PARTNERÓW DO PROGRAMU PRAKTYK ZAWODOWYCH/ ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I Opis przedmiotu zapytania

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ogłasza nabór uzupełniający partnerów do współpracy przy realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-P002/15) na podstawie umowy nr: MNISW/2017/13/DIR/W/PWSZ 2. Zapraszamy do współpracy pracodawców, którzy w terminie do 30.09.2018 zorganizują 6-miesięczne praktyki zawodowe dla studentów następujących kierunków PWSW (w nawiasach planowana maksymalna liczba studentów z poszczególnych kierunków, którzy wezmą udział w programie):

 1. Socjologia (9),
 2. Stosunki międzynarodowe (9);

Informacje na temat programu kształcenia obowiązującego na tych kierunkach można znaleźć na stronie internetowej uczelni (www.pwsw.pl).

Ogólny zakres obowiązków podmiotu przyjmującego studentów PWSW na praktykę w ramach projektu:

 1. Zadeklarowanie miejsc praktyk i liczby praktykantów możliwych do przyjęcia;
 2. Powołanie zakładowych opiekunów praktyk, z uwzględnieniem wymagań określonych przez uczelnię w regulaminie praktyki dla danego kierunku studiów;
 3. Zawarcie umowy/porozumienia z uczelnią, dotyczącego prowadzenia praktyk zawodowych;
 4. Przygotowanie miejsc praktyk dla zadeklarowanej liczby praktykantów.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie przez MNiSW opiekunowie praktyk w zakładzie pracy otrzymają wynagrodzenie w wysokości łącznie 3000 PLN za jednego studenta za cały okres praktyki (1000 PLN miesięcznie przez 3 miesiące w całym 6-miesięcznym okresie praktyki).

Szczegółowe informacje o projekcie zostały opisane w Krótkim opisie projektu, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu oraz w Regulaminie wyboru partnerów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu do realizacji „Programu praktyk zawodowych w PWSZ”, który stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

 

II. Warunki udziału w postępowaniu

 

1. Warunkiem umożliwiającym udział w postępowaniu jest prawidłowe wypełnienie Zgłoszenia, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

    Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwę przedsiębiorstwa lub instytucji zgłaszającej gotowość do współpracy;
 • adres do korespondencji papierowej oraz elektronicznej, adres witryny internetowej;
 • nazwę kierunku studiów, którego studenci mogliby zostać przyjęci na praktykę;
 • imię i nazwisko, adres elektroniczny oraz numer telefonu osoby, z którą przedstawiciel uczelni powinien kontaktować się w sprawie organizacji praktyk i od której uzyska potrzebne informacje;
 • oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów (powiązań kapitałowych i osobowych);
 • podpis osoby reprezentującej instytucję.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz Informacji potrzebnej do oceny zgodności profilu instytucji z programem kierunku studiów, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Należy wypełnić osobną Informację dla każdego ze wskazanych w zgłoszeniu kierunków studiów.

 

III. Tryb i kryteria wyboru partnerów

 1. Decyzję o wyborze partnerów podejmie komisja powołana w tym celu w  Instytucie Socjologii  PWSW. Przy wyborze będą brane pod uwagę 2 kryteria, których spełnienie ocenione będzie według następującej skali punktowej:

Kryterium 1: zgodność profilu instytucji/przedsiębiorstwa z programem wybranego kierunku studiów.Punktacja: kryterium spełnione w pełni – 3 p.; w dużym stopniu – 2 p.; częściowo – 1 p; w stopniu niewystarczającym – 0 p.

Kryterium 2: potencjał instytucji/przedsiębiorstwa (zasoby kadrowe, warunki lokalowe, czas pracy) umożliwiający organizację praktyki.Punktacja: kryterium spełnione w pełni – 3 p.; w dużym stopniu – 2 p.; częściowo – 1 p; w stopniu niewystarczającym – 0 p.

2. Minimalna łączna liczba punktów potrzebna do zakwalifikowania wynosi: 3 (z żadnego kryterium nie może to być mniej niż 1 punkt)

3. Informacja o wyniku naboru zostanie przesłana zainteresowanym podmiotom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w formie papierowej w terminie 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia.

4. Szczegółowe zasady naboru zostały opisane w Regulaminie wyboru partnerów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu do realizacji „Programu praktyk zawodowych w PWSZ”, który stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.

 

IV. Termin składania zgłoszeń

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 30 kwietnia 2018 r. jednocześnie w formie papierowej na adres uczelni (ul. Książąt Lubomirskich 6,  37-700 Przemyśl, z dopiskiem „Program praktyk”) oraz w formie elektronicznej na adres uczelnianego koordynatora praktyk (jan.zieba@pwsw.pl).

 

V. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych

 

Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.