PraktykiPWSW w Przemyślu

9 lipca 2018

Ogłoszenie o naborze partnerów do programu praktyk zawodowych – TRZECI NABÓR


Przemyśl, 9 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE

O NABORZE PARTNERÓW DO PROGRAMU PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

I Opis przedmiotu zapytania

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ogłasza nabór partnerów do współpracy przy realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym  pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-P002/15). Zapraszamy do współpracy pracodawców, którzy w terminie do 31.08.2019 zorganizują 6-miesięczne praktyki zawodowe dla studentów następujących kierunków PWSW (w nawiasach planowana liczba studentów z poszczególnych kierunków, którzy wezmą udział w programie):

 1. Architektura wnętrz (13);
 2. Projektowanie graficzne (15);
 3. Filologia polska (7);
 4. Filologia angielska (7);
 5. Lingwistyka stosowana (1);
 6. Historia (7);
 7. Socjologia (12);
 8. Politologia (1);
 9. Stosunki międzynarodowe (30);
 10. Bezpieczeństwo i produkcja żywności (10);
 11. Inżynieria transportu i logistyki (12);
 12. Inżynieria środowiska (1);
 13. Mechatronika (2).

Informacje na temat programu kształcenia obowiązującego na tych kierunkach można znaleźć na stronie internetowej uczelni (www.pwsw.pl).

Ogólny zakres obowiązków podmiotu przyjmującego studentów PWSW na praktykę w ramach projektu:

 1. Zadeklarowanie miejsc praktyk i liczby praktykantów możliwych do przyjęcia;
 2. Powołanie zakładowych opiekunów praktyk, z uwzględnieniem wymagań określonych przez uczelnię w regulaminie praktyki dla danego kierunku studiów;
 3. Zawarcie umowy z uczelnią, dotyczącej prowadzenia praktyk zawodowych;
 4. Przygotowanie miejsc praktyk dla zadeklarowanej liczby praktykantów.

 

Zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie przez MNiSW opiekunowie praktyk w zakładzie pracy otrzymają wynagrodzenie w wysokości łącznie 3000 PLN za jednego studenta za cały okres praktyki (1000 PLN miesięcznie przez 3 miesiące w całym 6-miesięcznym okresie praktyki).

Szczegółowe informacje o projekcie zostały opisane w Krótkim opisie projektu, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia oraz w Regulaminie wyboru partnerów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu do realizacji „Programu  praktyk zawodowych w PWSZ”, który stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

 

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunkiem umożliwiającym udział w postępowaniu jest prawidłowe wypełnienie Zgłoszenia,  które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwę przedsiębiorstwa  lub instytucji zgłaszającej gotowość do przyjęcia praktykantów;
 • adres do korespondencji papierowej oraz elektronicznej, adres witryny internetowej;
 • nazwę kierunku studiów, którego studenci mogliby zostać przyjęci na praktykę;
 • imię i nazwisko/stanowisko, adres elektroniczny oraz numer telefonu osoby, z którą przedstawiciel uczelni powinien kontaktować się w sprawie organizacji praktyk i od której uzyska potrzebne informacje;
 • oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów (powiązań kapitałowych i osobowych);
 • podpis osoby reprezentującej instytucję.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz Informacji potrzebnej do oceny zgodności profilu instytucji z programem kierunku studiów, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Należy wypełnić osobną Informację dla każdego ze wskazanych w zgłoszeniu kierunków studiów.

 

III. Tryb i kryteria wyboru partnerów

1. Decyzję o wyborze partnerów podejmą komisje powołane w tym celu w Instytucie Historii, Instytucie Humanistycznym, Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii, Instytucie Socjologii, Instytucie Sztuk Projektowych oraz w Instytucie Nauk Technicznych PWSW. Przy wyborze będą brane pod uwagę 2 kryteria, których spełnienie ocenione będzie według następującej skali punktowej.

Kryterium 1: zgodność profilu instytucji/przedsiębiorstwa z programem wybranego kierunku studiów.  

Punktacja: kryterium spełnione w pełni – 3 p.; w dużym stopniu – 2 p.; częściowo – 1 p; w stopniu niewystarczającym – 0  p.

Kryterium 2: potencjał instytucji/przedsiębiorstwa (zasoby kadrowe, warunki lokalowe, czas pracy) umożliwiający organizację praktyki.

Punktacja: kryterium spełnione w pełni – 3 p.; w dużym stopniu – 2 p.; częściowo – 1 p; w stopniu niewystarczającym – 0  p.

2. Minimalna łączna liczba punktów potrzebna do zakwalifikowania wynosi: 3 (z żadnego kryterium nie może to być mniej niż 1 punkt)

3. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej www.praktyki.pwsw.pl

4. Szczegółowe zasady naboru zostały opisane w Regulaminie wyboru partnerów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu do realizacji „Programu  praktyk zawodowych w PWSZ”, który stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.

 

IV. Termin składania zgłoszeń

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 19 lipca 2018 r. jednocześnie w  formie papierowej na adres uczelni (ul. Książąt Lubomirskich 6,  37-700 Przemyśl, z dopiskiem „Program praktyk”) oraz w formie elektronicznej na adres uczelnianego koordynatora praktyk (jan.zieba@pwsw.pl)

 

V. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych

Informujemy, że niniejsze ogłoszenie dotyczy działań w ramach projektu, w którym ogłaszający jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym ogłaszającego i wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów czynności w ramach projektu nie mogą być wykonywane przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.