PraktykiPWSW w Przemyślu

12 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE. Nabór uzupełniający dla studentów INŻYNIERII TRANSPORTU I LOGISTYKI


Przemyśl, 12 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE

Nabór uzupełniający studentów do programu płatnych praktyk zawodowych

(II umowa – MNiSW/2017/13/DIR/W/PWSZ 2)

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska ogłasza nabór 4 studentów Inżynierii transportu i logistyki na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

I. Informacje o projekcie

 

Nabór ma na celu wyłonienie 4 studentów III  i  IV roku Inżynierii transportu i logistyki PWSW, którzy odbędą sześciomiesięczną praktykę zawodową składającą się z praktyki kursowej (przewidzianej przez program kierunku) oraz dodatkowej praktyki pilotażowej. W sytuacji, gdy studenci z jednego rocznika złożą mniej wniosków o udział w praktykach, zakwalifikowana zostanie odpowiednio większa liczba studentów drugiego rocznika. Praktyka w łącznym wymiarze sześciu miesięcy odbędzie się w terminie do 30 września 2018 roku. Dokładny termin odbywania praktyki zostanie ustalony pomiędzy studentem, uczelnią oraz zakładem pracy wyłonionym jako miejsce odbywania praktyki.

 

Studenci Inżynierii transportu i logistyki będą odbywać praktykę w następujących instytucjach (w nawiasach maksymalna liczba studentów, która może być przyjęta w danej instytucji):

 

Aeroklub Ziemi Jarosławskiej, ul. Ks. J.Makary 1, 37-500 Jarosław (1);

DRS Project, ul. Jana Zamoyskiego 2, 37-700 Przemyśl (1);

FIBRIS S.A., ul. Ofiar Katynia 17, 37-700 Przemyśl (1);

Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA, Medyka 10, 37-732 Medyka (1);

Hotel Arłamów S.A., Arłamów 1, 38-700 Ustrzyki Dolne (4);

LINIA102.PL, Rynek 5, 37-700 Przemyśl (1);

Miejski Klub Sportowy POLONIA, ul. Sanocka 8, 37-700 Przemyśl (1);

RENTRANS-EAST Sp. z o.o., Krówniki 93a, 37-700 Przemyśl (1);

 

Studenci zakwalifikowani do projektu otrzymają stypendium za 5 pełnych miesięcy odbytej praktyki, w wysokości 2300,60 PLN miesięcznie, począwszy od 2 miesiąca. Do pobierania stypendium uprawnieni są wyłącznie studenci, którzy w momencie rozpoczęcia 2 miesiąca praktyki mieli zaliczony 2 rok studiów.

 

Krótka informacja o projekcie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

II. Kryteria wyboru

 

1. Komisja powołana zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie rekrutacji dokona wyboru studentów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 

Kryterium 1: Średnia ocen ze studiów. Waga w stosunku do oceny końcowej: 70 %

 

Kryterium 2: Ocena kompetencji zawodowych studenta na podstawie załączonych do wniosku prac oraz rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją. Waga w stosunku do oceny końcowej: 30 %

 

2. Szczegółowy opis trybu oceniania i kwalifikacji do udziału w Projekcie zostały opisane w Regulaminie rekrutacji, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

III. Warunki uczestnictwa w naborze

 

1. W naborze mogą uczestniczyć studenci III i IV roku Inżynierii transportu i logistyki PWSW, którzy:

– złożą w terminie kompletnie wypełniony i podpisany wniosek o udział w projekcie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;

– dołączą do wniosku o udział w projekcie przygotowaną przez siebie pisemną pracę, w której przedstawią obszary własnych zainteresowań, jakie chcieliby rozwinąć w przedsiębiorstwie. W pracy należy zaproponować koncepcję/usprawnienie logistyczne, techniczne lub organizacyjne dowolnego procesu m.in. w zakresie:

  • zarządzania (administracja, kierowanie, komunikacja między ludźmi);
  • decyzji (realizacja umów i porozumień handlowych);
  • pracy (magazynowanie, zapasy, infrastruktura, opakowania);
  • transportu i komunikacji (transport daleki i bliski);
  • innego obszaru (zgodnie z programem studiów i własnymi zainteresowaniami);

– wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w terminie wyznaczonym przez komisję.

 

2. Rozmowa kwalifikacyjna będzie miała na celu zdiagnozowanie poziomu kompetencji przydatnych w środowisku pracy nabytych przez studenta w trakcie dotychczasowych studiów w PWSW.

 

IV. Termin składania wniosków

 

Wniosek o udział w projekcie należy:

– w formie papierowej dostarczyć w terminie do 19 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00 do Referatu Praktyk (ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pok. 14 w Pałacu, tel.: 16 735 52 06);

– w formie elektronicznej przysłać na adres uczelnianego koordynatora programu praktyk: jan.zieba@pwsw.pl

 

V. Załączniki

 

Załączniki do pobrania (na stronie www.pwsw.pl):

  1. Wniosek studenta o udział w projekcie;
  2. Krótki opis projektu;
  3. Regulamin rekrutacji studentów PWSW do udziału w „Programie praktyk zawodowych w PWSZ”;
  4. Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku Inżynieria transportu i logistyki.